Sillused

Sillused – teavitatud katselabor

Teede Tehnokeskus AS laboratoorium tegutseb teavitatud katselaborina (identifitseerimisnumbriga 1403) silluste tootevaldkonnas. Sillused on tõendamissüsteem 3 alla kuuluvad tooted. Ehitustoodete määruses nr 305/2011 lisas V kirjeldatud tõendamissüsteem 3 tähendab, et:

  • tootja teostab tehase tootmisohje
  • teavitatud katselabor teostab tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsetuse (tootja tehtud proovivõtu alusel), tüübiarvutuse, tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel

Tootjal on kohustus läbi viia esmased tüübikatsed:

  • uue tootetüübi väljaarendamisel ja enne tootmise alustamist ning turule müügilepanekut
  • tootmisprotsessi muutmisel
  • lähtematerjalide ja toote mõõtmete muutmisel

Labor teostab vastavushindamist vastavalt tootestandardile „EVS-EN 845-2 Müüritarvikute spetsifikatsioonid. Osa  2: Sillused“, mille kohaselt määrame silluste mõõtmed ja kaarduvust (katsestandard EN 846-11) ning painde- ja nihkekandevõimet (katsestandard EN 846-9). Teavitatud laborina tegutsemise ulatus on toodud akrediteerimistunnistuse L036 lisas.

Vastavalt labori poolt läbi viidud katsete tulemustele ja tootja poolt deklareeritud näitajatele väljastame tootjale vastavushinnangu koos katseprotokollidega.

Teavitatud katselabori alase tegevuse aluseks on kliendiga sõlmitud leping ja kliendi poolt katsete teostamiseks esitatud tellimiskiri.

Sillused – tavakatsed

Silluste katsetusi on võimalik teostada ka väljaspool teavitatud katselabori tegevust ja sellisel juhul on katsete teostamise aluseks tellimiskiri.

Antud juhul ei ole tootjal õigus viidata oma toote deklaratsioonil meie laborile.

Pildid

Lisateave

Mark Meikas

Juhataja asetäitja

Tel: +(372) 679 1302

Mob: +(372) 510 2435

Võta ühendust

Lisateave

Mark Meikas

Juhataja asetäitja

Tel: +(372) 679 1302

Mob: +(372) 510 2435

Email: mark.meikas@teed.ee