Maaradariuuringud

Maaradar on geofüüsikaline seade, mis võimaldab pideva profiilina saada informatsiooni maapinna alla jääva keskkonna kohta. Maaradarimõõtmisi teeme Geophysical Survey Systems Inc poolt toodetud maaradariga, mille komplekti kuuluvad mõõteantennid sagedusega 100, 400 ja 1200 MHz ja maaradariga Mala GeoScience GPR ProEx, mis on varustatud 500 MHz ja 2300 MHz mõõteantennidega.

Teeme järgmisi maaradariuuringuid:

  • teede rekonstrueerimiseelseid uuringuid (kombineerituna geoloogiliste puurimistega);
  • teetööde kvaliteedi kontrolli (asfaltkatte jäävpoorsus);
  • jää paksuse mõõtmist jääteedel;
  • tehnovõrkude, maetud konstruktsioonide ja tühikute otsimist.

 

Teede rekonstrueerimiseelsed uuringud (kombineerituna geoloogiliste puurimistega)
Tee uuringul tehakse tavaliselt radarimõõtmine mõlemal sõidusuunal, lisaks on võimalik teha ka ristisuunalisi profiile. Mõõtmise tulemusena saadakse pideva profiilina informatsioon erinevate teekihtide leviku kohta. Radariprofiilide põhjal planeeritakse teele vajalik arv puurauke, mis võimaldavad piisava detailsusega radariprofiili andmete tõlgendamise ja tee läbilõike kindlaksmääramise. Sellise kombineeritud meetodi (maaradar+puuraugud) kasutamine võimaldab tee kohta saada tunduvalt kvaliteetsemat geoloogilist andmestikku võrreldes traditsiooniliselt kasutatava ainult puuraukudel põhineva uuringuga.

 

Teetööde kvaliteedi kontroll (asfaltkatte jäävpoorsus)
Jäävpoorsuse mõõtmiseks tehakse kahesuunalisel teel mõõtmised kolmel mõõtmisrajal – mõlema sõidusuuna nn välimisel rattajäljel ning katte vuugil teeteljel. Erinevalt traditsioonilisest kvaliteedi kontrollil võetavate puurkehadega kontrollimisest, saadakse radariga mõõtmisel katkematu info kontrollitava asfaltbetoonkatte jäävpoorsuste väärtustest mõõtmisrajal, mis vähendab oluliselt suurt juhuslikkuse komponenti jäävpoorsuse määrangutes. Mahaarvamiste mõjuala vähendatakse sadu kordi ühe kontrollitud jäävpoorsuse sektori kohta. Mõõtmistulemuste kalibreerimiseks võetakse kontrollitavalt lõigult ainult 8 puurkeha, mistõttu uut katet kahjustavate kontrollpuuraukude arv väheneb kümnetes kordades. Piiranguks antud meetodi puhul on, et mõõtmisi ei saa teha, kui kate on märg või külmunud.

 

Jää paksuse mõõtmine jääteedel
Radariga mõõtmisel saadakse mõõtmisrajal andmed jää paksuse kohta katkematu profiilina. Mõõtmistulemused on võimalik esitada kas kaardil värvidega, vormistatuna tabelina või profiilina. Lisaks jääteel tehtavatele jää paksuse mõõtmistele on võimalik teha maaradariga ka nn jää paksuse eelluuret, kus näiteks laiem koridor mõõdistatakse radariga uuritava koridori servade vahel mööda sik-sakilist profiilijoont. Selliselt mõõtes eristuvad uuritavas koridoris suurema ja õhema jää paksusega piirkonnad. Tundmatutes jääoludes tehtava eelluure tegemiseks saab turvalisuse tagamiseks radari paigutada lumesaani taha või ATV-le.

 

Tehnovõrkude, maetud konstruktsioonide ja tühikute otsimine
Maa-aluste objektide otsimiseks ja lokaliseerimiseks tehakse radarimõõtmised paralleelselt või ristuvalt paiknevatest mõõtmisradadest moodustuva uuringuvõrguga. Selliselt mõõtes on võimalik kontuurida otsitav objekt ja andmete töötlemisel saab objekti orienteeruvad piirjooned kanda plaanile.

  EAS-regionaalareng

Pildid

Lisateave

Marek Truu

Osakonna juhataja

Mob: +(372) 506 8809

Võta ühendust

Lisateave

Marek Truu

Osakonna juhataja

Mob: +(372) 506 8809

Email: marek.truu@teed.ee