Uuringud

Boonussüsteemi analüüs 2018 riigiteede pilootprojektidel

Termograafia kasutamine asfaltkatte paigaldustemperatuuride ühtluse hindamiseks on olnud aastaid laialdaselt kasutuses Rootsis. Töövõtjat motiveeriva boonussüsteemi osana on termograafilisi andmeid viimastel aastatel lisaks Rootsile pilootobjektide raames kogutud ka Soomes. Eestis on varasemalt Asfaldiliidu ja Maanteeameti tellimusel viidud läbi uuringuid selgitamaks välja […]

Teadus- ja arendustöö „Kattekihtide paksuste mõõtmise mittepurustavate meetodite ülevaade koos mõõtmismetoodika koostamisega ja testimisega pilootobjektidel

Käesolev uuring on tellitud Maanteeameti poolt eesmärgiga selgitada kattekihtide paksuse mõõtmise võimalusi mittepurustavalt, hinnates selliste meetodite funktsionaalsust, rakendatavust, kasutuslihtsust ja kasutajasõbralikkust ning koostada väljavalitud seadmele rakendamiseks sobiv mõõtmismetoodika ja testida selle toimivust reaalsetel ehitusobjektidel. Või lae alla siit: Katte paksuse […]

Mulde kandevõime ja tihendusnõuete kontrollimetoodikate arendamine kasutamiseks riigimaanteede rekonstrueerimisel ja ehitamisel

Käesolev uuring on tellitud Maanteeameti poolt, saada ülevaade Eestis 2017 ehitatavate rekonstrueerimisobjektide kandevõime ja tihendustegurite mõõtmiste tulemustest, kõrvutada neid teiste riikide kogemustel tuginevate nõuetega ning teha ettepanekud (koostada tegevuskava) muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhise nõuete väljatöötamiseks, eesmärgiga […]

Haardeteguri ja makrotekstuuri mõõtmised koos ajas muutumise analüüsiga

Teekatte makrotekstuur on üks paljudest teguritest, mis mõjutab teekatte ja sõiduki rehvi vahelist vastasmõju. Nii Eestis kui mujal maailmas teostatud uuringud on leidnud seoseid teekatte makrotekstuuri ja haardeteguri vahel. Tulenevalt asjaolust, et võrreldes maanteekiirustel teostatava teekatte makrotekstuuri (MPD) mõõtmisega on […]

A/b ülekatte alla paigaldatavate asfaldivõrkude mõju hindamine olemasolevas kattes esinevate pragude vähendamisele

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (põhimaantee nr 2) km 46,5…51,0 oli 2009.a. teeregistri andmetel palju erinevaid defekte ning 2009/2010a. külm talv tõi märgatavalt juurde külmakergetele viitavaid vuugipragusid ning laiu pikipragusid. Maanteeamet tellis 2010.a. juunis antud lõigule ülekatte. Remondilõik paikneb Harju maakonnas, Kose ja […]

Asfaltkatteid mittepurustava vastuvõtusüsteemi väljatöötamine

Teedeehituses on väga oluline, et kõik katendikihid oleksid kogu objekti ulatuses peale ehitamist piisava ning võimalikult ühtlase paksuse ja kvaliteediga. Seetõttu pööratakse nendele küsimustele ka katete vastuvõtmisel suurt tähelepanu. Uute katete seisundimõõtmisena on ka nende vastuvõtmisel on juba mõnda aega […]

Asfaltkatete laotamise tehnoloogiate võrdlemine ja kvaliteedi kontrollimisel termograafia rakendatavuse uuring

Asfaltkatete kulumiskihi ehitamiseks kulutatakse riigimaanteedel aastas hinnanguliselt 40…50 miljonit eurot (ca 300 km). Need katted hakkavad erinevatel põhjustel lagunema ning vajavad mõne aja pärast taas remonti. Asfaltkatete vastupidavus ja eluiga sõltub peaasjalikult õigesti valitud asfaltsegu kvaliteedist ning paigalduskoha ja paigaldamise […]

Tasuvusarvutuse rahvusvahelised praktikad ning erinevate teekatte remondiliikide tasuvusarvutused koos teaduslike analüüsidega

Käesolev teadustöö aruanne on valminud Maanteeameti tellimusel AS’is Teede Tehnokeskus koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Teadus- ja arendustöö eesmärk on konkreetsete objektide varal analüüsida ja tuua välja võimalikud kitsaskohad täna Eestis kasutatavas metoodikas teetööde tasuvuse hindamisel, tuues paralleele teiste riikide praktikatega ja […]

Aheraine killustiku omaduste kaardistamine Eestis ning nõrga kivi vääristamise teadusuuringud

Teadusuuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Lääne- ja Ida-Virumaal teedeehituses kasutatavatest paekivil baseeruvatest täitematerjalidest ning selgitada katseliselt nende omaduste parendamise võimalusi immutamise teel või kasutamisel hüdrauliliselt seotud segudena. Selline teadmine peaks eeldatavalt võimaldama hinnata, kas ja milliste (side)ainete puhul ning millistel […]

Lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindluse paralleelne katsetamine

Uurimustöö eesmärk oli võrrelda lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindlust katsetades proove paralleelselt destilleeritud vees vastavalt standardile EVS-EN 1367-1 ja 1%-ses NaCl lahuses vastavalt standardile EVS-EN 1367-6. Lisaks sellele katsetati lubjakivi- ja kruuskillustike Los Angelese katsel vastavalt standardile EVS-EN 1097-2. Töö tellija: […]

Kattes olevate pragude ja võrkpragude katmine SAMI – Fibredec ja SAMI – Modiseal tehnoloogiaga

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas SAMI tehnoloogia on piisav ja jätkusuutlik Eesti Vabariigi teedel esinevate tüüpiliste võrkpragude ja põikpragude likvideerimiseks ning millised peaksid olema nimetatud tehnoloogia kvaliteedi hindamise parameetrid. Katsetöö teostamiseks valiti 2009 aastal teelõik riigimaanteel nr 49 Imavere […]

Riigimaantee nr 1 Tallinn-Narva, Iru lõigu vana betoontee omaduste väljaselgitamine ja analüüs

Teadus- ja arendustöö eesmärgiks oli ära määrata Mnt nr 1 Tallinn – Narva Iru lõigul oleva vana betoontee omadused. Betoontee uuring baseerus peamiselt laboratoorsetel katsetel, välivaatlusel ning valitud betoonkattega teelõigu mõõtmistel ning saadud informatsiooni läbianalüüsimisel ja dokumenteerimisel. Töö käigus tehti […]

A/b katete kvaliteedi arendusuuringud. Deformatsiooni- ja kulumiskindluse katsete teaduslik analüüs. Maantee 4 roopauuringud.

Teadus- ja arendustöö eesmärgiks on välja selgitada kuidas teised lähiriigid tagavad oma a/b katete püsivuse ning analüüsida erinevusi Eestis kehtestatud nõuete ja väljakujunenud praktikaga. Saadud informatsiooni analüüsides tuli leida, kas ja millisel määral vajavad täiendamist Eestis a/b katete ehitamise kvaliteedinõuded. […]