Uuringud

Aheraine killustiku omaduste kaardistamine Eestis ning nõrga kivi vääristamise teadusuuringud

Teadusuuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Lääne- ja Ida-Virumaal teedeehituses kasutatavatest paekivil baseeruvatest täitematerjalidest ning selgitada katseliselt nende omaduste parendamise v

A/b katete kvaliteedi arendusuuringud. Deformatsiooni- ja kulumiskindluse katsete teaduslik analüüs. Maantee 4 roopauuringud.

Teadus- ja arendustöö eesmärgiks on välja selgitada kuidas teised lähiriigid tagavad oma a/b katete püsivuse ning analüüsida erinevusi Eestis kehtestatud nõuete ja väljakujunenud praktika

Lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindluse paralleelne katsetamine

Uurimustöö eesmärk oli võrrelda lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindlust katsetades proove paralleelselt destilleeritud vees vastavalt standardile EVS-EN 1367-1 ja 1%-ses NaCl lahuses vasta

Kattes olevate pragude ja võrkpragude katmine SAMI – Fibredec ja SAMI – Modiseal tehnoloogiaga

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas SAMI tehnoloogia on piisav ja jätkusuutlik Eesti Vabariigi teedel esinevate tüüpiliste võrkpragude ja põikpragude likvideerimiseks ning milli