Sildade seisukorra hindamine ja analüüs

Maanteeamet ja suuremad omavalitsused kasutavad nende omanduses olevate maanteerajatiste (sillad ja viaduktid) haldamiseks BMS (Bridge Management System) metoodikat, mis on sobiv sildade võrgu-tasandi analüüsiks. Metoodika sisaldab rajatiste visuaalset ülevaatust ja andmete analüüsi BMS tarkvaraga.

Sildade ülevaatused tehakse reeglina perioodil aprill-oktoober, kui ilmastikuolud on selleks sobivad ning kõrgvesi on taandunud. Ülevaatuse käigus teostatakse:

  • sildade gabariitide kontrollmõõtmised (vajadusel)
  • elementide kahjustuste ulatuse ja elementide seisunditasemete hindamine
  • sillaelementide fotografeerimine – sildade külgvaated, pealtvaated ja kahjustused

Ülevaatustel hinnatakse sildu elementide kaupa (talad, sambad, käsipuud jne). Igale silla elemendi ühikule antakse hinne vastavalt selle seisunditasemele (4-palli skaalal, kus seisund 1 näitab elemendi korrasolekut ja seisund 4 halvimat seisukorda).

Ülevaatusandmete analüüs tehakse BMS tarkvaraga, mis koosneb  sildade registri- ja sillavõrgu analüüsi moodulitest. Sildade registrimoodulis on salvestatud sildade üldandmed (gabariidid, ehitusaasta, liiklusandmed, silla asukoht, liiklussagedused jne.) ja ülevaatuselt kogutud andmed (defektide kirjeldused, mahud, fotod jne). Analüüsimooduli kaudu toimub lähteandmete sisestamine (sildadele esitatavad nõuded, kahjustusmudelid, eelarved, ühikhinnad) ja remondinimekirjade koostamine.

Analüüsimoodulis kasutatavad ühikhinnad põhinevad viimastel aastatel remonditud või ehitatud sildade maksumustel ning nende alusel on arvutatud sildade remontimiste või asendamiste maksumused.

BMS tarkvara on põhiliselt mõeldud sildade võrgutasandi analüüsile ja vähem tähelepanu on pööratud üksikute sildade detailse analüüsi võimalustele, st. majanduslikele analüüsidele – kas sild remontida, ümber ehitada või asendada.

Võrdlemaks omavahel erinevate sildade füüsilist seisundit, on tarkvaras kasutusel Seisundi Indeks (SI), mis 0 – 100 % skaalal näitab silla füüsilist seisundit (indeks ei arvesta silla gabariitide ja kandevõime piiranguid). SI on arvutatud silla ülevaatustelt kogutud elementide seisundiandmete põhjal. SI järgi on võimalik jälgida kogu sillavõrgu seisundi muutust erinevatel aastatel ning võrrelda omavahel erinevate sildade seisukorda.