Liiklusuuringud

Teede ja teede koosseisu kuuluvate rajatiste projekteerimisel, ehitus- ja hooldetööde kavandamisel on ülimalt oluline, et algandmete kogumine ja töötlemine toimuks kindlate reeglite ning ühtse süsteemi ja põhimõtete alusel. Sellest sõltub töö lõpptulemuse kõrge kvaliteet, usaldusväärsus ning võrreldavus nii ajas kui ka ruumis.

Liiklussageduse andmed on olulisemad teedevõrku iseloomustavad andmed. Oleme teede- ja liiklusalaste uuringute valdkonnas Eesti üheks juhtivaks teadusasutuseks, kellel on olemas vajalikud loendusseadmed ja vahendid, metoodika ning rohkem kui poole sajandi pikkune kogemus liiklusloenduse tegemisel.

Liiklusuuringu alguses kaardistame olukorra ja vajadusel aitame Teil määratleda lähteülesande.

Sõltuvalt liiklusuuringu eesmärkidest teostame nii lühi- kui ka pikaajalisi liiklusloendusi, kasutades selleks erinevaid liikluse tuvastamise tehnoloogiaid ja seadmeid  – sh kahe voolikanduriga klassifitseerivaid loendusseadmeid, radareid, termo- ja videokaameraid, induktiiv-, piezo-, infrapuna-, püroelektrilisi- ja magnetandureid.

Värskelt saadud loendustulemuste, ajalooliste andmete ning pikemate liikluse aegridade analüüsi tulemusena saame anda hinnangu perspektiivsele liiklusele ning aitame Teil koostada nõuetekohast liikluse prognoosi.

Selleks, et teede ja teede koosseisu kuuluvate rajatiste kasutamine oleks liiklejatele lihtne, arusaadav ja ohutu, tuleb pöörata erilist tähelepanu liiklusohutust mõjutavatele lahendustele – auditeerima neid tegelikust liiklusohutuse alasest kogemusest lähtudes ning liiklusõnnetuste tekkimise asjaolusid arvestades.

Anname sõltumatu hinnangu kasutatud liikluslahendustele nii tee projekteerimise, kui ka projekti realiseerimise etappidel (sh enne ja peale objekti liiklusele avamist). Fikseerime olemasoleva olukorra, kogume vajalikud andmed ja  analüüsime neid. Probleemide tuvastamisel pakume välja võimalikud variandid nende lahendamiseks.

Tagasiside saamine on oluline igas valdkonnas, ka teede ja liikluse valdkondades on tähtis tundma oma kasutajaid. Vastavate uuringute eesmärkideks on usaldusväärsete andmete kogumine liiklejate käitumise kohta, nende võrdlus varasematel perioodidel saadud tulemustega, liikluskäitumiste mustrite väljaselgitamine ning trendide hindamine.

Oleme läbi viinud mitmeid liiklejate käitumisega seotud uuringuid; analüüsinud piirkiiruste režiimidest, fooritulede ja muudest teeseaduse nõuetest kinnipidamist; oleme uurinud ka suunamärguannete, turvavööde ja laste turvavarustuse kasutamist ning hinnanud  sõidukiirust  mõjutavaid lahendusi.